Изследователски институт за детска психология и патопсихология (VÚDPaP)

Изследователският институт за детска психология и патопсихология VÚDPaP е създаден с решение на Председателя на Словашкия Национален Парламент на 26 ноември 1963г., влязло в сила на 1 януари 1964г. Институтът отговаря за цялата територия на бившата Чехословакия до края на 1992г.

Сред първите задачи на Института са:

  • Изследване на формирането на детската менталност и изследване на социалното въздействие върху този процес;
  • Изследване на умственото развитие на деца с увреждания и на деца с умствени и поведенчески разстройства;
  • Изработване на основни теоретични постановки в психологическата образователна грижа за деца и младежи; професионално управление на клиниката за психологическо образование в Братислава;
  • Събиране на научна информация от областта на детската психология, патопсихология и социалната патология;
  • Разработване, проверка и стандартизация на психо-диагностичните методологии.

От 1966 г. насам Институтът издава професионалното списание Психология и патопсихология на детето.

От 1991 г. Институтът е включен в системата за безвъзмездни средства на Министерството на образованието на Словашката република и на Словашката академия на науките, в рамките на която принадлежи към най-успешните работни места, свързани с психология. До 2005 г. институтът изпълни 27 проекта и понастоящем изпълнява 3 проекта, одобрени от Агенцията за безвъзмездна помощ за наука.

Практическите дейности се осъществяват от нашия Детски център, който предоставя консултиране и други услуги на нуждаещите се деца и техните семейства. На първо място, това са деца с различни увреждания, както и деца с обучителни трудности, поведенчески проблеми и специални образователни потребности, но също така и талантливи деца.

Като част от Института се провежда експериментална детска градина - Интегрирана група от предучилищно образование, която се състои от смесена група деца на възраст три и повече години.

Имаме богат опит в разработването на методически наръчници за оценка и интервенция за деца с увреждания и деца в неравностойно положение. Участвахме в много международни проекти - последният проект бе насочен към развитието на Комплексна ориентировъчна система за превенция и влияние на социално-патологичния феномен в училищна среда /2013-2015г./ Проектът имаше за цел да подпомогне социалното приобщаване на учениците със специални образователни потребности, като им даде възможност да развият необходимите умения за пазара на труда, както и да подкрепи по-нататъшното образование на учители и експерти, работещи с ученици със СОП.