Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným vedecko-výskumným pracoviskom v Slovenskej republike zaoberajúcim sa problematikou psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí a mládeže v norme i patológii.

Je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s príspevkovou formou hospodárenia.

Pôsobí od roku 1964, v rokoch 1968 – 1992 mal vo vtedajšom Československu celoštátnu pôsobnosť. Realizuje základný aj aplikovaný výskum zameraný na optimalizáciu výchovných i vzdelávacích postupov v rámci školskej politiky tak, aby sa vytvárali priaznivé podmienky pre harmonický osobnostný a sociálny vývin mladej generácie.

Od roku 1991 je VÚDPaP zahrnutý do grantového systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied a v rámci tohto systému patrí medzi najúspešnejšie psychologické pracoviská.

Popri výskumnej činnosti má ústav poverenie metodicky a odborne usmerňovať a koordinovať činnosť poradenských zariadení v školstve ako dôležitého článku implementácie vedeckých poznatkov psychologickej disciplíny a metodológie do praxe.  

Detské centrum ponúka praktické činnosti – deťom a ich rodinám poskytuje poradenstvo a ďalšie služby. Ide o deti s rôznymi hendikepmi, ale tiež o deti s poruchami učenia, problémovým správaním aj o deti s výnimočným nadaním. V rámci ústavu je prevádzkovaná experimentálna materská škola a  integrovaná skupina pre predškolské vzdelávanie, ide o zmiešanú skupinu detí vo veku 3 a viac rokov.

Významnou činnosťou VÚDPAP je realizácia vzdelávania odborných zamestnancov škôl regionálneho školstva a zamestnancov zariadení výchovného poradenstva.

Okrem  výskumných úloh, ktorých zadávateľom je ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie rieši  aj ďalšie úlohy, resp. služby na základe požiadavky zadávateľa, pričom užívateľom sú právnické i fyzické osoby, aj mimo rezortu školstva (úlohy nadrezortného významu a spoločensko-prospešné služby) a to najmä v oblastiach týkajúcich sa prevencie sociálno-patologických javov (šikana, drogy, záškoláctvo, násilie)  nadania, rozvodovej a porozvodovej problematiky.

Na základe čl.3, bod g) Štatútu ústav poskytuje psychologické služby orgánom štátnej správy, inštitúciám, jednotlivcom najmä: poradenské, expertíznu činnosť, organizovanie kurzov, seminárov, školení. Spolupracuje so všetkými rezortami , v ktorých kompetencii je starostlivosť o mladú generáciu a participuje aj na medzinárodných projektoch a projektoch financovaných z ESF. 

       Pracovníci VÚDPaPu poskytujú lektorské kapacity pre vysoké školy, Metodicko -pedagogické centrá,  vedú tréningové programy pre rozvoj sociálno – psychologických kompetencií pre pracovníkov štátnych a neštátnych inštitúcií.

       Pracovníci VÚDPaPu vypracovávajú znalecké posudky, expertízy (pre súdy – rozvodová problematika, políciu – sexuálne zneužívanie detí v postavení dieťaťa ako svedka, obete, páchateľa, pre  Štátnu školskú inšpekciu. Odborne garantujú a zabezpečujú supervíznu činnosť pre pedagogických a odborných pracovníkov rezortu školstva.

     Metodicko-koncepčnú  činnosť VÚDPaP uskutočňuje aj prostredníctvom organizácie dlhodobých systematických poradenských (príp. psychoterapeutických) výcvikov ( pre psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, pracovníkov justície apod.)